FOOD AND BEVERAGES MENU

 • Nimbu Shikanjee
 • Butter Milk / Sharbat
 • Tea
 • Kadhai Doodh
 • Aloo Tikki
 • Gol Gappe
 • Radish/Carrot /Cucumber,  Ganna (sugarcane) straight from the field
 • Kadhi Pakora / Sarson Ka Saag
 • Makke ki Roti & Bajre ki Roti with Desi Ghee, Bura, Gur, Lahsoon ki Chatni and Churma
 • Bajre Ki Khichri
 • Garma Garam Pakode
 • Garam Jalebi & Rabari